MBK EXPRESS ตรายางดี งานพิมพ์ถูก

ตรายางจดทะเบียน

ตรายางบริษัท คือ สัญลักษณ์ ตัวแทน ในการจัดตั้งบริษัททำธุรกิจ เพราะการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ สามารถใช้ตรายางเพื่อประทับเป็นหลักฐานแสดงตัวตนได้ ไม่ว่าจะเป็นการประทับเพื่อขอจดทะเบียนบริษัท เพื่อสั่งจ่ายเช็ค เพื่อรับรองการจ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงการประทับบนเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท และทำให้นิติกรรมหรือธุรกรรมเหล่านั้นสมบูรณ์

ตรายางบริษัทที่ถูกต้องตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนบริษัท มีดังนี้

  1. รูปแบบของตรายางนั้น สามารถทำได้หลายแบบ จะมีแต่ชื่อบริษัทอย่างเดียว หรือ มีโลโก้พร้อมชื่อบริษัทภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือทั้ง 2 ภาษาก็ได้ แต่ต้องระบุประเภทของการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ชัดเจน ครบถ้วน และชื่อบริษัทที่ใส่ในตรายางนั้น ต้องตรงกับชื่อที่ขอจองไว้ในใบจองชื่อบริษัท เช่น บริษัท…จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด… เป็นต้น และห้ามใช้ตัวย่อ
  2. ต้องไม่มีสัญลักษณ์หรือข้อความใด ที่เกี่ยวข้องกับมหาจักรีราชวงศ์ พระนามย่อ เครื่องราชอิสริยยศ ตราแผ่นดิน ธงชาติ ธงหลวง ครุฑ ตราราชการ เครื่องหมายกาชาด สัญลักษณ์ประจำชาติไทย
  3. ตรายางบริษัท จะทำเป็นแบบมีหมึกในตัว หรือหมึกแยกก็ได้ โดยสีหมึกที่ใช้จะเป็นสีอะไรก็ได้ ยกเว้น สีดำ (เพราะเหมือนกับการถ่ายเอกสาร จะแยกไม่ออกว่า เอกสารไหนต้นฉบับ เอกสารไหนสำเนา นั่นเอง)
  4. ลูกค้าที่สั่งทำเฉพาะตรายาง ทางร้านจะเก็บข้อมูลงานของลูกค้าไว้ให้ตลอดอายุงาน สำหรับลูกค้าที่ให้ออกแบบตรายางด้วย ทางร้านจะให้ไฟล์งานลูกค้ากลับไปเพื่อเป็นต้นฉบับในการสั่งทำตรายางให้ตรงกับตัวเดิมในครั้งถัดไป
Scroll to Top